Logo masáže Plzeň - tantrické masáže Lenka Kašová, tantrické masáže pro ženy, tantrické masáže pro muže

Lenka Kašová

Kouzlo vědomého doteku

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů 

 

Níže naleznete zásady zpracování osobních údajů, které nám jako správci poskytnete, pokud navštívíte naši webovou stránku dostupnou na internetové adrese lenkasova.cz, dále pokud jste našimi zákazníky nebo zájemci o naše produkty či služby.  

 

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu  s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů  (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno a informovat Vás o Vašich právech. 

 

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU: 

 1. Správce osobních údajů – naše identifikační a kontaktní údaje 
 2. Zdroj osobních údajů – odkud získáme k Vašim osobním údajům přístup 

III. Kategorie osobních údajů a požadavek na jejich poskytnutí – které osobní údaje o Vás  zpracováváme, zda máte povinnost nám je poskytnout a jaký je důsledek jejich neposkytnutí 

 1. Účely a doba zpracování – k jakým účelům a po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme a co  nás k tomu opravňuje 
 2. Automatizované rozhodování, vč. profilování – zda z naší strany dochází k automatizovanému  individuálnímu rozhodování, vč. profilování 
 3. Cookies – které cookies používáme  

VII. Příjemci osobních údajů – komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme 

VIII. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci – zda Vaše osobní údaje  budou předány do země mimo Evropskou unii  

 1. Zabezpečení osobních údajů – která technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich  osobních údajů jsme přijali 
 2. Vaše práva – jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů 
 3. Závěrečná ustanovení – účinnost tohoto dokumentu a možnost jeho změny

 

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správcem osobních údajů je: 

 

Mgr. Lenka Kašová

IČ: 88561321

Sídlo: Bolevecká 1704/8a, Plzeň, 301 00 

Provozovna: Harantova 3, Plzeň

Telefonní číslo: +420 774578668

E-mail: lenka@lenkasova.cz

 

 1. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracováváme osobní údaje, které získáme přímo od Vás. Vaše osobní údaje získáváme tím, že na  naší webové stránce vyplníte a odešlete některý z formulářů. Vaše osobní údaje můžeme získat i  jiným způsobem – např. tím, že nám je poskytnete e-mailem, telefonicky, v průběhu videohovoru,  prostřednictvím sociálních sítí nebo při osobním jednání. 

 

III. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POŽADAVEK NA JEJICH POSKYTNUTÍ 

 1. V nezbytném rozsahu o Vás zpracováváme zejména následující běžné osobní údaje: jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa bydliště, adresa sídla, platební údaje, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikátor jiné formy komunikace na dálku, IP adresa, informace o Vámi objednaných  produktech či službách, a dále informace, které nám v průběhu naší spolupráce poskytnete (údaje týkající se Vašeho rodinného stavu, osobních a majetkových poměrů apod.). Pokud nám poskytnete referenci a současně s tím nám poskytnete svou fotografii či videozáznam, zpracováváme o Vás také osobní údaje spočívající v poskytnuté fotografii či videozáznamu. 
 2. Poskytnutí kategorie běžných osobních údajů uvedených v první větě předchozího odstavce je  nezbytné pro vzájemnou komunikaci nebo pro uzavření a splnění smlouvy; v případě jejich neposkytnutí tedy nebude možné vzájemně komunikovat nebo uzavřít a splnit smlouvu. V případech, kdy zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu, závisí pouze na  Vašem rozhodnutí, zda nám své osobní údaje poskytnete či nikoli.  
 3. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) o Vás zpracováváme jen tehdy, pokud nám tyto údaje v průběhu naší spolupráce dobrovolně sdělíte a jen s Vaším souhlasem. Tyto osobní údaje od Vás nevyžadujeme a nemáme žádný zájem na jejich zpracování. Záleží tedy na Vašem rozhodnutí, zda nám tyto údaje poskytnete. Jedná se o osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

 1. ÚČELY A DOBA ZPRACOVÁNÍ 
 2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY UZAVŘENÍ A SPLNĚNÍ SMLOUVY
 1. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření smlouvy a splnění mezi námi uzavřené smlouvy (vzájemná komunikace před i po uzavření smlouvy, dodání objednaného produktu nebo služby, uskutečnění platby). K tomuto účelu zpracováváme Vaše běžné osobní údaje uvedené  v čl. III odst. 1 výše i zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) uvedené v čl. III odst. 3 výše.  
 2. Právním titulem (oprávněním) pro zpracování osobních údajů je splnění smlouvy uzavřené mezi námi a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.  
 3. K tomuto účelu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi  a po jeho skončení pak některé Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem plněních právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu (viz písmena B až D níže).

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SPLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ  
 1. Osobní údaje zpracováváme dále pro účely splnění právních povinností, které se na nás vztahují  (např. zákonné povinnosti v oblasti daní). K tomuto účelu zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa bydliště, adresa sídla, platební údaje a informace o Vámi  objednaných produktech či službách.  
 2. Právním titulem (oprávněním) pro zpracování osobních údajů je tedy splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.  
 3. K tomuto účelu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou obecně závaznými  právními předpisy.

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU 
 1. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních  sdělení, newsletterů apod.). K tomuto účelu zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa sídla, telefonní číslo, e-mailová adresa a informace o Vámi objednaných produktech či službách.  
 2. Jste-li naším zákazníkem, je právním titulem (oprávněním) pro takové zpracování osobních údajů  náš oprávněný zájem, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše informace a novinky zajímají.  
 3. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli jednoduše ukončit kliknutím na příslušný odkaz,  který najdete v každém zaslaném e-mailu. Jinak k tomuto účelu budeme Vaše osobní údaje  zpracovávat po dobu 5 let od Vaší poslední objednávky našich produktů či služeb.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY OCHRANY PRÁV A VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ
 1. Osobní údaje zpracováváme i pro účely ochrany našich práv a vymáhání právních nároků (zejm. z uzavřených smluv nebo způsobené újmy). K tomuto účelu zpracováváme Vaše osobní  údaje z uzavřených smluv a naší vzájemné komunikace.  
 2. Právním titulem (oprávněním) pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem. 
 3. K tomuto účelu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následujících 5 let po jeho ukončení, nebo po dobu 5 let od našeho posledního kontaktu,  pokud k uzavření smlouvy nedošlo. 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU 
 1. Pokud nejste naším zákazníkem, budeme Vám obchodní sdělení, newslettery apod. zasílat jen na  základě Vašeho souhlasu. Rovněž jen na základě Vašeho souhlasu Vám budeme zasílat také informace o produktech či službách třetích osob. Váš souhlas potřebujeme také ke zpracování  Vašich osobních údajů pro účely zveřejnění Vaší reference na naší webové stránce nebo  sociálních sítích.  
 2. Před udělením souhlasu Vás budeme informovat, které osobní údaje budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude Váš souhlas vztahovat.  
 3. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to např. kliknutím na příslušný odkaz, který najdete  v každém zaslaném e-mailu. Pokud ovšem Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiných  právních titulů uvedených pod písmeny A až D výše, budeme je na základě tohoto příslušného  titulu zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu. 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČ. PROFILOVÁNÍ 

Z naší strany nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, vč. profilování, ve smyslu  čl. 22 GDPR. Takové zpracování provádíme na základě Vašeho výslovného souhlasu. 

 1. COOKIES 
 1. Při užívání webové stránky používáme cookies a další související technologie. Cookies jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací  o zařízeních, z nichž přistupujete na naši webovou stránku.  
 2. Používáme technické a funkční soubory cookies, analytické cookies a marketingové cookies. Technické a funkční soubory cookies zajišťují správnou funkci naší webové stránky a usnadňují  její návštěvu (při návštěvě naší webové stránky nemusíte opakovaně zadávat stejné informace). Tyto cookies můžou být umístěny bez Vašeho souhlasu. Analytické cookies používáme k analýze dat za účelem zlepšení našich produktů a služeb. Marketingové cookies jsou používány ke  sledování preferencí uživatelů webové stránky za účelem cílení reklamy. Analytické a  marketingové cookies využíváme ve spolupráci s nástroji třetích osob jen na základě Vašeho předchozího souhlasu. 
 1. Využití cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si můžete  nastavit užívání jen některých cookies. 

VII. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Pokud Vaše osobní údaje sdílíme s jinou osobou, dbáme na to, aby byla zajištěna jejich ochrana. 
 2. Pro zajištění některých zpracovatelských operací využíváme služeb nebo aplikací jiných osob,  které se z tohoto důvodu k Vašim osobním údajům dostanou a které ochranu Vašich osobních  údajů smluvně garantují. 
 3. Konkrétně se jedná o následující: 
 4. a) webhosting a doména: Webglobe, s.r.o, IČ  26159708
 5. b) mailing: MailerLite provozovaný společností MailerLite Limited., IČ 07550271  c) fakturační systém: FAPI provozovaný společností FAPI Business s.r.o., IČ: 07671563 d) e-shopová platforma: FAPI provozovaný společností FAPI Business s.r.o., IČ: 07671563 
 6. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům nebo soudům, abychom splnili svou zákonnou povinnost nebo ochránili svá práva a oprávněné zájmy.  
 7. Pokud by v budoucnu došlo k využívání dalších aplikací nebo služeb jiných osob, budeme při  jejich výběru dbát na to, aby byl zachován náš standard zabezpečení a zpracování osobních  údajů. 


VIII. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI 

Jak uvedeno výše, pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme také e-mailingové služby  společnosti MailerLite Limited. Tato společnost má sídlo v Irsku, Ground Floor, 71 Lower Baggot  Street, Dublin 2, D02 P593. Nicméně součástí holdingu je společnost MailerLite, Inc., se sídlem ve  Spojených státech amerických, 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, které  mohou být Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, informace o Vámi  objednaných produktech či službách, případně další informace, které nám sdělíte prostřednictvím elektronického formuláře) předávány. Ochrana Vašich osobních údajů je zaručena standardními  smluvními doložkami v souladu s rozhodnutím Evropské komise a dodatečnými zárukami  spočívajícími v tom, že Vaše osobní údaje jsou uloženy pouze na území Evropské unie a jejich  bezpečnost je garantována mezinárodně platným standardem ISO 27001. Další informace  jsou dostupné zde: https://www.mailerlite.com/legal/data-processing-agreement a https:// www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

 1. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 1. Jako správce jsme přijali veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních  údajů, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo protiprávnímu přístupu k Vašim osobním údajům,  k jejich změně, zničení či ztrátě, k jejich neoprávněnému zpracování či k jejich jinému zneužití. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika pro práva a svobody fyzických  osob, povaze, rozsahu a účelům zpracování osobních údajů.

 2. K zabezpečení Vašich osobních údajů jsme přijali zejména následující technická a organizační opatření:

 

 1. a) ochrana přístupu k výpočetní technice, jíž jsou zpracovávány osobní údaje,  individuálními silnými hesly a ochrana těchto hesel před vyzrazením; 
 2. b) ochrana této výpočetní techniky antivirovými programy; 
 3. c) ochrana přenosné výpočetní techniky nebo přenosných úložišť dat (dohled, zaheslování  dat atd.); 
 4. d) uzamykání listin s osobními údaji; 
 5. e) svěření přístupu k osobním údajům pouze pověřeným osobám, které jsou vázány  povinností zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích i přijatých bezpečnostních  opatřeních.  
 6. Zavedená technická a organizační opatření jsou pravidelně testována a je posuzována  a hodnocena jejich účinnost pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů. 

 7. VAŠE PRÁVA 
 1. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte následující práva:

 

 1. a) Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 

Máte právo získat informaci, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud  zpracovávány jsou, máte právo na přístup k osobním údajům a na podrobnosti týkající se  zpracování Vašich osobních údajů. 

 1. b) Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů (čl. 16 GDPR)  

Máte právo požadovat, abychom opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají,  a s přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných  osobních údajů. 

 1. c) Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)  

Máte právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud je  dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, máme povinnost Vaše osobní údaje na  základě Vaší žádosti vymazat. 

 1. d) Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)  

Jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 18 GDPR, máte právo na to, abychom omezili  zpracování Vašich osobních údajů. 

 1. e) Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)  

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů prováděno automatizovaně, a zároveň je  založeno na souhlasu nebo na smlouvě, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je  jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte rovněž právo požadovat, abychom  Vaše osobní údaje sami předali jinému správci. 

 1. f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)  

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na  základě toho, že je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo  při výkonu veřejné moci, nebo že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich  nebo třetí strany. V takovém případě můžeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, jen  prokážeme-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi  zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních  nároků.  

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, vč. profilování,  máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají,  pro tento marketing, a v takovém případě nebudeme už Vaše osobní údaje pro tyto účely  zpracovávat. 

 1. g) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli  svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena  zákonnost zpracování založená na dříve uděleném souhlasu. 

 1. h) Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů 

V případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů,  máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 1. Svá práva můžete u nás uplatnit s využitím kontaktů uvedených výše (poštovní či e-mailová  adresa). Před vyřízením Vaší žádosti Vás můžeme ještě kontaktovat, a to za tím účelem, abychom  si přiměřeným způsobem ověřili Vaši totožnost. 
 2. Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).


 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů jsme oprávněni v přiměřeném rozsahu změnit. Jejich aktuální znění naleznete na naší shora uvedené webové stránce.  
 2. Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 23.11. 2023.Kontakt

Lenka Kašová

Nejrychlejší způsob spojení je přes telefon.